• Регистратура: 032/ 692 502
  • Емайл: mtbplovdiv@mtb-plovdiv.com

Главна медицинска сестра

Многопрофилна транспортна болница - Пловдив, на основание чл. 90 ал. 1 от КТ във връзка с чл. 91 от КТ, чл. 67, чл.68 ал.7 и чл. 70 от ЗЛЗ, обявява конкурс за:

Главна медицинска сестра

Изисквания за заемане на длъжността:

1. Висше медицинско образование, степен „бакалавър” или „магистър” по управление на здравни грижи;
2. Трудов стаж най-малко 10 години като медицинска сестра
3. Управленски опит като главна медицинска сестра не по - малко от 5 години
4. Добра компютърна грамотност

Необходими документи за участие в конкурса:

- Заявление за участие в конкурса;
- CV (Автобиография);
- Нотариално заверено копие от Диплом за придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър” по специалността „Управление на здравни грижи”;
- Копия от други удостоверения за повишаване на квалификацията (ако има такива);
- Препис- извлечение от трудовата книжка или нотариално заверено копие от трудова книжка, удостоверяващи трудов стаж не по-малко от 10 години като медицинска сестра;
- Препис- извлечение от трудовата книжка или нотариално заверено копие от трудова книжка, удостоверяващи трудов стаж не по – малко от 5 години като главна медицинска сестра;

- Медицинско свидетелство;
- Удостоверение за членство в Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи (БАПЗГ);

Проект на тема : „Програма за развитие и управление на сестринските грижи за три годишен период в условия на работа по договор с НЗОК и извършването на експертна дейност в МТБ - Пловдив”.

Документите се подават в запечатан непрозрачен плик, надписан само с името на лечебното заведение. В този плик са поставени два запечатани непрозрачни плика, обозначени с надписи „Плик 1” и „Плик 2” и със съдържание както следва:


„Плик 1” съдържа следните документи:
- Заявление за участие в конкурса;
- CV (Автобиография);
- Нотариално заверено копие от Диплом за придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър” по специалността „Управление на здравни грижи”;
- Копия от други удостоверения за повишаване на квалификацията (ако има такива);
- Препис- извлечение от трудовата книжка или нотариално заверено копие от трудова книжка, удостоверяващи трудов стаж не по-малко от 10 години като медицинска сестра;
- Препис- извлечение от трудовата книжка или нотариално заверено копие от трудова книжка, удостоверяващи трудов стаж не по – малко от 5 години като главна медицинска сестра;

- Медицинско свидетелство;
- Удостоверение за членство в Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи (БАПЗГ);

„Плик 2” съдържа Проект на тема: „Програма за развитие и управление на сестринските грижи за три годишен период в условия на работа по договор с НЗОК и извършването на експертна дейност в МТБ - Пловдив”.
На основание чл. 93, чл.94 и чл.95 от КТ конкурсът ще се проведе в три етапа:
1. Проверка на документите за съответствие с обявените изисквания на 31-я ден от деня, следващ публикуването на обявата в местния печат за допускане на кандидатите до втория етап на конкурса. Когато 31-я ден се пада почивен или официален празник провеждането на първия етап ще се извърши в първия работен ден.
2. Оценка на представените проекти от допуснатите до втори етап кандидати и събеседване с тях по темата.
3. Събеседване по въпроси от областта на здравния мениджмънт и действащата нормативна уредба, прилагана при управлението на държавните лечебни заведения /ЗЛЗ, НРД 2018, ЗЗО и др./.

Документите се подават в 30-дневен срок от публикуване на обявата в „Деловодство” на МТБ - Пловдив, всеки работен ден от 8.00ч до 16.30ч
Телефони за контакт : 032/277 604.

Характеристиката на конкурсната длъжност ще бъде на разположение в „Деловодство” на МТБ - Пловдив.

За резултатите от конкурса кондидатите ще бъдат допълнително информирани.

Договор ще се сключи с класиралия се на първо място кандидат, с оценка не по-малка от 4,50 за срок от три години.

 

Адрес: гр. Пловдив 4000, п.к. 155 Директор:факс:032/67-46-59;
ул. “Колхида”-продължение Регистратура:тел: 032/69-25-02;
Е-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.